Chris Huddleston

Nixa, MO

Chris Huddleston

Chris Huddleston

Nixa, MO

Personal Best

  • 16.75 " - Bass
    1509 KBF GEAR 3/60 CHALLENGE